11 de novembre 2008

Vaga el dia 13?!

Vaga pel dia 13 de novembre!?


El dijous 13 de novembre hi ha convocada una vaga a l'ensenyament públic per part d'alguns sindicats i organitzacions estudiantils.

Què ha de fer l'AMPA del centre?

En primer lloc exigiu informació a l'equip directiu per saber si el claustre de professors farà vaga o no, no tots els centres acordaran fer vaga, ja que hi ha alguns sindicats que no donen suport a la convocatòria. El centre ha de funcionar amb normalitat en cas que el claustre de professors majoritàriament decideixi no adherir-se a la convocatòria.

S'ha de demanar a l'equip directiu que doni la informació amb una antelació suficient per poder planificar l'atenció dels nostres fills i filles, en cas que el claustre de docents del nostre centre decideixi fer vaga. Pel que fa als nostres fills i filles de secundària menors d'edat la absència del centre ha d'estar justificada amb una autorització signada pel pare, mare o tutor.

En segon lloc, en cas que el claustre docent hagi decidit fer vaga, tingueu en compte que hi ha uns serveis mínims, però que no estan pensats per atendre l'alumnat aquell dia sinó per tenir el centre obert i possiblement, si el claustre fa vaga, hi haurà únicament un parell de professionals al centre. Els serveis mínims seran determinats pel Departament de Treball, i en quant es facin públics us farem arribar la informació oportuna.

També, des de la FaPaC, demanarem a l'administració que faci el necessari per que es pugui saber amb l'antelació suficient, tant la previsió del funcionament de les escoles com la determinació dels serveis mínims.

En quant als serveis complementaris i extraescolars, com ara servei d'acollida matinal, servei de menjador, o activitats extraescolars, tingueu en compte que si depenen de l'AMPA i el centre està obert, en principi podeu oferir el servei, sempre amb coordinació amb l'equip directiu i l'entitat que presti el servei.

La FaPaC us ha fet arribar el nostre posicionament sobre el projecte de la Llei d'Educació de Catalunya (que també podeu consultar en la nostra pàgina web). I, conjuntament amb la comunitat educativa, us convoquem per expressar les nostres reivindicacions davant de la situació dels centres educatius (saturació d'aules, retallades pressupostàries, etc.) i els aspectes que defensem a la Llei d'Educació de Catalunya (defensa dels centres públics, més participació de les famílies, increment de les inversions) davant el Parlament de Catalunya el diumenge 30 de novembre.