29 d’octubre 2008

Carta del sindicat USTEC

Benvolgudes mares i benvolguts pares de la Junta de l'AMPA,

Com ja deveu saber, el passat 8 de setembre es va publicar, en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, el projecte de Llei d'Educació de Catalunya.

La publicació d'aquest projecte ha suposat un empitjorament, pel que fa a l'escola pública, del text de l'avantprojecte; ha provocat malestar en diferents organitzacions polítiques i socials; i ha generat una sensació d'incompliment dels compromisos adquirits per part del conseller.

Vosaltres, com a membres de la comunitat escolar del vostre centre, esteu al corrent de les discrepàncies que hi ha entre amplis sectors del món educatiu.Aquestes dissensions han quedat prou reflectides, de manera continuada, en els diferents mitjans de comunicació.

Un dels elements més reiteratius de les crítiques al projecte de Llei és el canvi d'un model de centre públic basat en la gestió i participació democràtica de la comunitat escolar per un model de gestió empresarial i menys participatiu. Aquest és un dels principals motius que ens ha portat a la convocatòria de vaga per al proper 13 de novembre. Per això volem compartir amb
vosaltres algunes consideracions que, creiem, són concurrents entre el professorat, les mares i els pares dels centres públics.

En primer lloc, els articles de la Llei que regulen els òrgans de participació en la marxa del centre, Claustre i Consell Escolar, on mares, pares i professorat compartim inquietuds, han quedat reduïts a mers òrgans de participació sense cap capacitat de decisió sobre temes capitals.Amb aquest projecte, el Consell Escolar deixa de ser un òrgan de govern per passar a ser un òrgan de participació en el govern del centre.

En segon lloc, la inversió que es proposa és del tot insuficient i els compromís d'augmentar el finançament de l'educació sembla que vagi dirigit exclusivament a l'escola concertada; en detriment, doncs, de l'escola pública. I si no s'hi recull cap compromís
de més finançament per a l'escola pública, hem de suposar que l'Administració continuarà imposant els mateixos criteris i no hi haurà més recursos per a l'atenció individualitzada i a la diversitat que reclama l'experiència diària amb l'alumnat dels nostres centres públics.

A més, el projecte de Llei pretén que els centres públics busquin vies d'autofinançament per completar el pressupost que hi destini l'Administració, un fet que provocarà encara més diferències, ja que una part de la dotació dependrà de les possibilitats que tingui cada centre per aconseguir més finançament: barri on estigui situat, tipus d'instal·lacions, possibilitats dels pares i mares de pagar quotes, etc. Nosaltres pensem que és l'Administració Pública qui ha d'assegurar el finançament necessari per a tots els centres públics i, per fer-ho, cal augmentar els pressupostos destinats a l'ensenyament públic i dedicar més recursos,
humans i materials, en aquells centres que escolaritzin l'alumnat amb més dificultats.
A més, paral·lelament, el projecte de Llei també fa una clara aposta per estimular l'oferta educativa dels centres privats concertats, la qual cosa farà derivar encara més diners públics cap a centres gestionats per unes patronals majoritàriament religioses.

En tercer lloc, a l'article 26 del projecte queda ben clar que les AMPES poden ser declarades d'utilitat pública. Aquest plantejament obre la possibilitat de fer una gradació de les vostres associacions i considerar-les més o menys útils al sistema educatiu, amb el corresponent premi, o no, de ser declarades d'utilitat pública. Potser caldrà que organitzeu moltes activitats, fora de l'horari escolar i pagant-les de la vostra butxaca amb el suport més o menys actiu del vostre ajuntament, per aconseguir el qualificatiu d'utilitat pública.

En quart lloc, el projecte no només no aporta cap solució als problemes de massificació que pateixen avui les nostres aules, sinó que conté els elements per agreujar-los: la possibilitat d'augmentar un 10% la ràtio alumnat/grup, la manca d'inversió general
en recursos i en construccions de centres, la permissivitat perquè els centres privats concertats puguin seleccionar el seu alumnat i no assumeixin cap tipus de responsabilitat en les necessitats d'escolarització que té plantejades avui el nostre país...

En cinquè lloc, s'hi proposa i s'aposta per una avaluació externa dels centres que permeti d'establir un rànquing de centres en funció dels resultats escolars. Una avaluació que servirà per dotar de més recursos els centres que millors resultats obtinguin i no els que tinguin més necessitats i, per tant, requereixin de més recursos per millorar els seus resultats.

En sisè lloc, el nou procés d'elecció del director o directora del centre ha convertit la comissió de selecció amb representació del Claustre i del Consell en una comissió sense la consideració d'òrgan col·legiat, alhora que dóna a la representació de l'administració educativa un paper determinant.
En definitiva, l'aplicació de la llei augmentarà, alhora que consolidarà, la desigualtat entre els centres en general i entre els centres públics en particular. Els nostres governants han oblidat que l'educació ha de ser un dret per a tothom i no pas una mercaderia que es pugui comprar en funció dels diners que es tinguin, i obvien que la responsabilitat de l'Administració Pública és
assegurar que d'aquest dret en pugui gaudir tota la ciutadania, amb independència de la seva condició econòmica, social o de qualsevol altre tipus. Només d'aquesta manera l'educació pot complir amb una de les seves funcions primordials: la de contribuir a anivellar les diferències socials d'origen i, en conseqüència, garantir una veritable igualtat d'oportunitat per a tots els ciutadans i ciutadanes.

Així doncs, us demanem que com a Ampes poseu a debat aquest projecte de Llei i que, en el cas de compartir aquestes inquietuds, us hi pronuncieu en contra amb tots els mitjans que tingueu a l'abast i ens feu costat en la defensa d'una escola pública, gratuïta, catalana, democràtica, laica, plural, coeducadora i de qualitat.

Rebeu una cordial i afectuosa salutació,

USTEC·STEs
Intersindical Alternativa de Catalunya
www.sindicat.net

1 comentari:

AMPA CEIP J.Baltà Elias ha dit...

M'agradaria que algú favorable a la llei pogués respondre a la carta del sindicat, més que res per poder comparar les propostes.


Ramon